معرفی مدیران

معرفی مدیران

مهدی حسنی
مهدی حسنی
سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
سید محمد طایفه
سید محمد طایفه
سمت : رئیس هیئت مدیره
سید ابوالفضل علوی
سید ابوالفضل علوی
سمت : عضو هیئت مدیره
رسول شیرزاد
رسول شیرزاد
سمت : معاون اجرایی
احسان اکبری
احسان اکبری
سمت : مدیر حراست
سید مسعود سیدنا
سید مسعود سیدنا
سمت : مدیر تولید و بهره برداری
حجت عبدالله پور
حجت عبدالله پور
سمت : مدیر اداری و پشتیبانی
مرتضی مجیدی
مرتضی مجیدی
سمت : مدیر برنامه ریزی راهبردی
افشین بهبهانی
افشین بهبهانی
سمت : سرپرست مدیریت بازرگانی
وحید باش افشار
وحید باش افشار
سمت : مدیر فروش و بازاریابی
احمد رحمانی
احمد رحمانی
سمت : مدیر مالی
بهاره رئیسی
بهاره رئیسی
سمت : مدیر کنترل کیفیت و پژوهش