معرفی مدیران

معرفی مدیران

مهدی حسنی
مهدی حسنی
سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
سید محمد طایفه
سید محمد طایفه
سمت : رئیس هیئت مدیره
سید ابوالفضل علوی
سید ابوالفضل علوی
سمت : عضو هیئت مدیره
رسول شیرزاد
رسول شیرزاد
سمت : معاون اجرایی
حجت عبدالله پور
حجت عبدالله پور
سمت : سرپرست مدیریت اداری و پشتیبانی
سید مسعود سیدنا
سید مسعود سیدنا
سمت : مدیر تولید و بهره برداری
مرتضی مجیدی
مرتضی مجیدی
سمت : مدیر برنامه ریزی راهبردی
محمد جواد پور محمدی
محمد جواد پور محمدی
سمت : سرپرست مدیریت بازرگانی
احسان اکبری
احسان اکبری
سمت : مدیر حراست
احمد رحمانی
احمد رحمانی
سمت : مدیر مالی
بهاره رئیسی
بهاره رئیسی
سمت : مدیر کنترل کیفیت و پژوهش